Undervisningsmaterialer

Muligt/ikke-muligt

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaet “Muligt/Ikke-muligt”.

“Muligt/Ikke-muligt” repræsenterer et fascinerende begrebspar inden for filosofi, som inviterer til undersøgelse af grænserne for det, der kan opfattes, forestilles, eller opnås. På den ene side åbner det mulige op for forestillingen om potentiale og evnen til at transcenderende nuværende begrænsninger, både intellektuelt og praktisk. På den anden side står det ikke-mulige som en påmindelse om de iboende begrænsninger, der kan være dikteret af naturlove, logiske paradokser eller menneskelige kapaciteter. Dette begrebspar udforsker således spændingen mellem vores stræben og de grænser, der konfronterer denne stræben.

Den tyske filosof Immanuel Kant udforskede dybtgående begreberne mulighed og nødvendighed i sin kritiske filosofi, især i forhold til menneskelig erkendelse og erfaringens grænser. Kant argumenterede for, at vores forståelse af hvad der er muligt, er formet af de kategorier og den forståelsesramme, vi anvender til at bearbejde vores sanseindtryk. Ifølge Kant er vores evne til at konceptualisere det mulige nøje bundet til strukturen i vores erkendelse, hvilket understreger et dybt filosofisk spørgsmål om, hvordan og i hvilket omfang det mulige kan kendes eller forstås.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.

Legepladsmysterier fra Monsterskolen 2

Legepladsmysterier fra Monsterskolen 2

På Monsterskolen sker der mange uforklarlige ting i monsterfrikvartererne. Måske menneskebørn kan hjælp med at opklare mysterierne?